• CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ BOJNICE 2019 

     • TERMÍN:12.2. - 13.2. 2019
      MIESTO:****Hotel pod Zámkom Bojnice 
      UBYTOVANIE, STRAVOVANIE, SÚŤAŽ
      UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:20.1.2019
      KONTAKT:Ida Nikmonová DiS.art.: nikmonova.ida@gmail.com 
      Bc.Štefan Vida: 0907 137 345,vida.stevo@gmail.com 
    • CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ 2019

    • Základná umelecká škola Bojnice 

     Sládkovičova 12, 972 01 Bojnice

     Tel.: 0902 913 203, email:zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk,  www.zusbojnice.edupage.org

      

     organizuje v školskom roku 2018/2019

     Celoslovenskú  gitarovú súťaž pre žiakov základných umeleckých škôl

      

     „CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ BOJNICE 2019“

     12.2. - 13.2. 2019

      

     Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

     Usporiadatelia: Základná umelecká škola Bojnice, Mesto Bojnice, Rodičovské združenie pri ZUŠ Bojnice

     Súťaž sa uskutoční pod záštitou  primátora mesta Bojnice PhDr. Františka Táma

      

     Termín a miesto: 12.2. – 13.2. 2019

     ****HOTEL POD ZÁMKOM BOJNICE - ubytovanie, strava, súťaž

      

      

      Poslanie súťaže:

     1. Celoslovenská gitarová súťaž pre žiakov základných umeleckých škôl prispieva k obohateniu výchovno-vzdelávacieho procesu v základných umeleckých školách. Je založená na systematickej práci s nadanými žiakmi, podporuje súťaživosť, napomáha  rozvíjať talent, záujem o technické a výrazové  možnosti   nástroja.
     2. Poslaním súťaže je vyhľadávať a prezentovať mladé talenty v hre na gitaru, podporuje hudobné, technické a odborné zručnosti  žiakov ZUŠ.
     3. Formuje záujem o súťaživosť a zlepšovanie osobnostných aj umeleckých schopností. Prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov.
     4. Umožňuje  pedagogickým  zamestnancom   ZUŠ  spätne  využívať   poznatky  získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

      

      

     Podmienky súťaže:

     1.      Pre súťažiacich je podmienkou naštudovať skladby spĺňajúce obsah povinného  repertoáru, ktorý je uvedený v nasledujúcej časti.

     2.      Hra spamäti je povinná pre všetkých súťažiacich.

     3.      Dodržanie  stanovených časových limitov.

     4.      Dodržanie poradia skladieb.

     5.      Ľubovoľné skladby je možné v priebehu súťaže použiť iba raz.

     6.      Súťaž je určená výlučne pre žiakov ZUŠ, nie pre žiakov konzervatórií ani pre  nultý ročník

     7.     V prípade porušenia týchto podmienok  bude súťažiaci  diskvalifikovaný.

     8.      Umeleckú hodnotu jednotlivých výkonov hodnotí odborná porota zostavená z pedagógov VŠ,       konzervatórií a učiteľov ZUŠ .

     9.      Súťažiaci v každej kategórii budú na základe svojich výkonov ocenení v pásmach. V rámci zlatého pásma bude udelené 1., 2., 3. miesto.

      

     Termín odoslania prihlášok do 20.1.2019

      

     Prihlášky prosíme vyplniť  cez  uvedené formuláre

     /osobitne pre súťažiaceho a aj pre pedagóga/

      

     link:

     https: Prihláška súťažiaci

      

     link:

      

     https: Prihláška pedagóg

      

      

     ...........

      

     UPOZORNENIE!

     ZMENY MAILOM SA NEAKCEPTUJÚ! Všetky ZMENY  alebo  STORNO ÚČASTI- prosíme uskutočniť vyplnením znovu prihlášky na internete - do poznámky napísať ZMENA ; pri stornovaní účasti uveďte v prihláške meno žiaka, pedagóga, názov ZUŠ , do ostatných koloniek  vpíšte X a do poznámky - STORNO ÚČASTI

     Uzávierka prihlášok je 20.1.2019 Po tomto termíne posielané prihlášky nebudú akceptované.

     Stornovať prihlášku a zmena repertoáru je možná do 20.1.2019.

     Po tomto termíne účastnícky poplatok nie je možné vrátiť.

      

     Účastnícky poplatok: súťažiaci  35,- € ;  pedagóg 35,-€

     Poplatok uhradí vysielajúca ZUŠ na číslo účtu IBAN: SK40 0900 0000 0003 7168 9994 (názov: Rodičovské združenie pri ZUŠ BojniceSládkovičova 12, Bojnice) do 20.1.2019.  „Správa pre prijímateľa“ je nutné  uviesť názov súťaže „ Gitarová súťaž“ a názov vysielajúcej ZUŠ.

      

     V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá strava a ubytovanie pre súťažiacich a pedagógov.

     Rodinným príslušníkom ubytovanie a stravovanie neposkytujeme.Cestovné náklady hradí účastníkom  vysielajúca organizácia. Organizátori si v prípade veľkého záujmu účinkujúcich z jednej školy vyhradzujú po konzultácii  s vyučujúcimi danej školy právo na úpravu počtu prihlásených (Účastnícky poplatok bude vrátený).

     Podrobný priebeh súťaže bude zverejnený na stránkewww.zusbojnice.edupage.org po uzávierke prihlášok.

                                                                                                               

     Kontakty:

     Ida Nikmonová DiS.art.: nikmonova.ida@gmail.com 

     Bc.Štefan Vida:  0907 137 345,vida.stevo@gmail.com

      

      

                                                                  Mgr.art. Jozef Baláž                       

                                                              riaditeľ ZUŠ Bojnice                 

                                                                                                                                                                        

      

     CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ BOJNICE 2019

     KATEGÓRIE

                                                                                          

     Baby kategória                    do 9 rokov

     I.       kategória                     od 9 do 11 rokov

     II.      kategória                    od 11 do 13 rokov

     III.    kategória                    od 13 do 15 rokov

     IV.    kategória                     od 15 do 18 rokov

      

     Poznámka: Rozhodujúci je vek, v deň súťaže.

      

      

      

     POVINNÉ SKLADBY

      

     Baby kategória:                    a. skladba súčasného skladateľa

      I .kolo                                   b. ľubovoľný program       čas pre a+b  do 5 minút

      

      I.  kategória:                        a. skladba súčasného skladateľa

      I. kolo                                   b. ľubovoľný program       čas pre a+b  do 6 minút

                

     II. kategória:  

      I. kolo                                   a. skladba z obdobia klasicizmu alebo romantizmu

                                                    b. ľubovoľný program       čas pre a+b   do 7 minút

     II. kolo                                   a. skladba súčasného autora

                                                    b. ľubovoľný program        čas pre a+b   do 8 minút

      

     III. kategória:

      I. kolo                                   a. skladba z obdobia klasicizmu alebo romantizmu

                                                    b. ľubovoľný program         čas pre a+b   do 9 minút

     II. kolo                                   a. skladba súčasného autora

                                                    b. ľubovoľný program        čas pre a+b     do 10 minút

      

     IV. kategória:

      I. kolo                                   a. skladba z obdobia renesancie alebo baroka

                                                    b. ľubovoľný program        čas pre  a+b  do 8 minút

     II. kolo                                   a. skladba súčasného autora

                                                    b. ľubovoľný program        čas pre a+b   do 11 minút

      

     Poznámka: Uvedená minutáž sa rovná čistému času hrania.