Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
FESTIVAL MODERNÉHO TANCA 2018 CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ 2017 BOJNICKÁ PERLA 2017 PIANO V MODERNOM RYTME 2018 STRETNUTIE MLADÝCH HUSLISTOV 2017 Organizačné poriadky súťaží, platné od 5.9.2017, schválené MŠVVaŠ SR

Súťaže 2017/18

FESTIVAL MODERNÉHO TANCA 2018

 

Základná umelecká škola Bojnice

 

Sládkovičova 12, 972 01 Bojnice

kontakt: 0902 913 203; 

email: zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk;  

www.zusbojnice.edupage.org

 

 

Organizuje v školskom roku 2017/2018

 

Celoslovenský súťažný  festival v tanečných choreografiách

pre žiakov základných umeleckých škôl

 

„FESTIVAL  MODERNÉHO  TANCA BOJNICE 2018“

 

Súťaž sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Bojnice PhDr. Františka Táma
 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Usporiadatelia: Základná umelecká škola Bojnice, Mesto Bojnice,Rodičovské združenie pri ZUŠ Bojnice, Kultúrne centrum Bojnice

 

Termín a miesto : 20. apríl  2018

Kultúrne centrum Bojnice

 

 

UPOZORNENIE!!!  V záujme zabezpečenia bezproblémového chodu súťaže z hľadiska bezpečnosti a počtu súťažiacich,  Vás Vážení pedagógovia  žiadame o nasledovné:

  • obmedziť Váš príchod podľa možnosti najskôr 2 hodiny pred Vašim štartom
  • po vyhlásení výsledkov Vašej kategórie opustiť priestory KC a tým sprístupniť miesto ďalším súťažiacim.
  • sprísniť bezpečnosť detí

 

Návrh časového harmonogramu zverejňujeme už teraz, aby ste si mohli presnejšie naplánovať príchod. /Po uzávierke prihlášok, si vyhradzujeme právo na miernu úpravu časov./

Ďakujeme Vám za porozumenie.

 

 

UPOZORNENIE!

Tanečné skupiny sa môžu zdržiavať v priestoroch Kultúrneho centra, len po zaregistrovaní podľa časového harmonogramu!

 

Tie tanečné skupiny, ktoré budú vyhodnotené, žiadame opustiť Kultúrne centrum.

Prosíme vedúcich TS o prísne dodržanie upozornenia.

Ďakujeme.

 

 

 Charakteristika  a poslanie  súťaže

1.  Súťaž  vyhlasuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „MŠ SR“)

     začiatkom príslušného školského roku, v ktorom bude súťaž organizovaná.

2.  Účasť na súťaži je dobrovoľná činnosť žiakov základných umeleckých škôl (ďalej len

     „ZUŠ“). Je založená na systematickej práci s talentovanými žiakmi, podporuje ich

     súťaživosť, osobnú zodpovednosť, vzťah ku kolektívu, napomáha rozvíjať talent

     a oboznamuje  žiakov so  špecifikami interpretácie rôznorodých štýlov.

3.  Činnosť pedagogických zamestnancov a žiakov ZUŠ na súťažnej prehliadke sa hodnotí

     ako činnosť, ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom v ZUŠ.

4.  Celoslovenský   súťažný  festival v  tanečných  choreografiách  pre  žiakov   ZUŠ „Festival

     moderného  tanca“ (ďalej len „súťaž“)  prispieva  k obohateniu   výchovno-vzdelávacieho

     procesu v ZUŠ.

5.  Poslaním súťaže je:

  • vyhľadávať a prezentovať mladé talenty z radov žiakov ZUŠ
  • propagovať moderný tanec v ZUŠ
  • prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov.

6.  Umožňuje pedagogickým zamestnancom ZUŠ spätne využívať poznatky získané na súťaži žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

 

Kontakt:           Bc. Jana Klečáneková - 0908 578 697

 

 Aktuálne poplatky:                     

 Poplatky:          Sólo: 15,-€

                               Malá choreografia : 20,-€

                               Formácie: 35,- €

                                              

Cestovné a stravné si zabezpečuje a hradí vysielajúca organizácia.

 

V prípade záujmu o obed – je možnosť objednať v hodnote 3,50

 

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť poštovou poukážkou, na adresu : ZUŠ Bojnice, Sládkovičova 12, 971 02 Bojnice.

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť názov súťaže: Festival moderného tanca

 

TERMÍN ODOSLANIA PRIHLÁŠOK A ZAPLATENIA POPLATKU

do 16.3.2018!

 

 

 

Zmeny v zaslaných prihláškach je možné uskutočniť do 20.3.2018. Prihláška s nárokom na vrátenie poplatku sa dá stornovať do 20.3.2018.Prihláška je záväzná, v prípade neúčasti na súťaži sa poplatok nevracia.

ZMENY MAILOM SA NEAKCEPTUJÚ!!!      všetky ZMENY   - prosíme uskutočniť vyplnením znovu prihlášky na internete - do poznámky napísať ZMENA, pri  STORNOVANÍ  ÚČASTI - v prihláške uveďte  názov TS , meno pedagóga, školu, do ostatných koloniek  vpíšte 0 /nulu/a do poznámky - STORNO ÚČASTI

 

 

 PODMIENKY ORGANIZÁTORA

1.Každá organizácia prihlási do tanečnej súťaže max. 4. tanečné choreografie formácie.

Výnimkou sú sólo choreografie, sólo môže organizácia prihlásiť navyše mimo tanečných choreografií-skupín.

/ v jednej  súťažnej kategórii nemôže štartovať tá istá tanečná skupina  ani sólista 2x   !!!!!!

 

Maximálny počet súťažiacich z jednej školy cca.50 žiakov

 

2. O zaradení TS do kategórie rozhoduje vekový priemer žiakov v skupine. Za správnosť zodpovedá pedagóg súboru. Zaradenie TS do kategórie je nemenné!                      

 V deň súťaže nie je prípustné meniť TS do inej kategórie!

 V prípade chybného  zaradenia z Vašej strany, bude tanečná skupina diskvalifikovaná. Porota má právo overiť si   vekový priemer skupiny, prostredníctvom dokladu zdravotnej poisťovne (ZP).

 3.Do súťaže budú zaradené iba súbory

- s včasnou úhradou

- s vyplnenou prihláškou

 

Prihlášky bez úhrady sa neakceptujú!!!!

 

Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu počtu TS:

-v prípadoch: ak nebudú naplnené kategórie – minimálne 4 tanečné skupiny /kategórie sa môžu zlúčiť/!!!

- ak sa prihlási veľký počet TS

 

4.Za bezpečnosť detí zodpovedá vysielajúca organizácia a pedagóg súboru !!!

5.Podmienka účasti na súťaž je kvalitná nahrávka na USB, kartička ZP.

6.Priestorové skúšky budú prebiehať dohodou, určením pri registrácii.

7.  V každej kategórii porota udelí  l.  2.  3. miesto, nie však v prípade, ak sa v danej kategórii prihlási menej ako 4 TS, vtedy porota udelí cenu poroty, prípadne sa TS presunú do inej kategórie.

Najlepšia TS bude ohodnotená odbornou porotou ako LAUREÁT SÚŤAŽE.

8. Priestorové skúšky budú podľa časových možností organizátora. Časový harmonogram a bližšie informácie uvedieme na stránke www.zusbojnice.edupage.org     

9.Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na 13.ročník TS „Festival moderného tanca 2018“.

POROTA PRE TANEČNÚ SÚŤAŽ bude včas uvedená, budú ju tvoriť profesionálni taneční pedagógovia a umelci.

             

TANEČNÉ KATEGÓRIE

A.SÓLO 

B. MALÉ CHOREOGRAFIE  3 - 6 tanečníkov 

C. SHOW DANCE  7 – 24 tanečníkov               

D. SCÉNICKY TANEC   7– 24 tanečníkov          

F. OPEN CHOREOGRAFIE  7 –24 tanečníkov

 

                                                                         VEKOVÉ KATEGÓRIE 

 

1.MINI /6 -8 /rokov            ROK NARODENIA :2011,2010,2009,                            

2.DVK:DETI/9 -11/rokov      ROK NARODENIA : 2008,2007,2006                  

3.JVK:JUNIORI/12-14/         ROK NARODENIA : 2005,2004,2003,

4.HVK:MLÁDEŽ 15- 18/        ROK NARODENIA : 2002,2001,2000.

 

O zaradení do  vekovej kategórie rozhoduje  rok narodenia!

V prípade že v TCH tancujú  s deťmi juniori a juniori s HVK  priradia sa k starším vekovým kategóriám.  

 

Minutáž  pre tanečné choreografie

A. SÓLO, B. MALÉ CHOREOGRAFIE   -  maximálne do 3 minút

C. SHOW DANCE, D. SCÉNICKY TANEC,  E. OPEN CHOREOGRAFIE - maximálne do 5.minút

      

Sólo : ľubovoľný tanečný štýl  a tanečná technika .                 

Malé choreografie –ľubovoľný tanečný štýl a tanečná technika  /hodnotia sa vekové kategórie/.

Show choreografie –muzikálové choreografie ,choreografie určené na komerčné vystúpenia /kabarety, tanečné scénky s námetom a dejom, paródie z filmov/ Tanec môže využívať rekvizity, hovorené slovo, spev a umelecký prejav s pútavou vizážou. Môže byť použitý ľubovolný tanečný štýl v kombináciách , nesmie dominovať disco!!!!

Scénicke choreografie – tanečné štýly vychádzajúce z techník /moderný tanec, Jazz dance, klasický tanec /

V choreografiách sa využívajú technické zručnosti/izolácie jednotlivých častí tela, rotácie, vlny, aktívna práca s podlahou/ tanečné schopnosti s prejavom a cítením.

 Open choreografie – všetky tanečné štýly,  kombinácie a prvky z aerobiku, zumby, gymnastiky, rockenroulu  a rôznorodých tanečných techník .

                                                 Mgr.art.  Jozef   Baláž - riaditeľ ZUŠ  Bojnice                   

                                                                                                                        

                                                                                                                          

Základné informácie

Termín : 20. apríla 2018
Miesto: ZUŠ Bojnice, KC Bojnice
Uzávierka prihlášok: 16.3.2018
Zmeny je možné uskutočniť: do 20.3.2018
Kontakt: Bc. Jana Klečáneková 0908 578 697