Prihláška na štúdium na našej škole

Základné ustanovenia organizačného poriadku pre základné umelecké školy:

1. Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole.

2. Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008/ Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) výšku príspevku v základných umeleckých školách (ďalej len „ZUŠ“) zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí všeobecným nariadením zriaďovateľ.

3. Žiaci prijatí na štúdium sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne podľa rozvrhu hodín. Zo štúdia sa môžu odhlásiť na konci prvého polroka na základe písomnej žiadosti rodiča, alebo zákonného zástupcu, alebo v priebehu obdobia školského vyučovania, len po predložení dokladov o chorobe alebo o zmene bydliska.

3. O predčasnom ukončení štúdia rozhodne riaditeľ školy: a) na základe žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka b) keď žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok c) ak žiak alebo zákonný zástupca neplatí školné

4.Školné sa platí spravidla polročne do 10. dňa v prvom mesiaci prvého a druhého polroku.  Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia. 

5. Zriaďovateľ ZUŠ môže na základe písomnej žiadosti žiaka, alebo zákonného zástupcu odpustiť školné zo sociálnych dôvodov.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: