•  

    PONÚKAME VÁM

     

    link:

    Možnosti štúdia v ZUŠ Bojnice a v elokovaných pracoviskách.docx

     

        HUDOBNÝ ODBOR

    Øhru na dychové nástroje klarinet, saxofón, priečna flauta, hoboj, trúbka, pozauna, tenor, barytón, lesný roh, tuba, zobcové flauty

    Øhru na akordeón, klavír, husle, violu, violončelo, kontrabas,  gitaru, bass gitaru, bicie nástroje 

    Øspev - klasika, muzikál, populár

    Øzáklady kompozície

    Øcirkevná hudba a hra na organ

    Øpráca s hudobným softvérom, notografiou a notovým materiálom.

     

     

     

     

       VÝTVARNÝ ODBOR

               Štúdium zahŕňa disciplíny:

     

    Øplošné (kresba, maľba, grafika, 2D dizajn, ...)

    Øpriestorové (modelovanie, skulptúra, objekt, 3D dizajn, architektúra, ...)

    Øintermediálne (kombinácia médií, inštalácia, ...)

    Øakčné (performancia, happening, sociálna plastika, ...)

    ØPrimerane veku je žiakom sprístupňované historické i novodobé umenie.Disciplíny a činnosti sa môžu v rámci jedného vyučovania prelínať, alebo dopĺňať. Žiakovi má byť umožnené spoznať v priebehu štúdia celú šírku výtvarných disciplín a postupne sa profilovať podľa svojho nadania a záujmu.

     

     

     

    FOTOGRAFICKÉ oddelenie

     

    ØMilí žiaci a priaznivci fotografie, snáď aj Vás uchváti ten pocit a sila z fotografie, ktorá zachytí ten jedinečný okamih, ktorý je, ale trvá len chvíľu, ale Vám sa to podarí zvečniť a možno aj niečo viac. Vám maličkým sa to zdá ako hra a to je veľmi dobre. A Vy starší už hľadáte. Chcela by som Vám pomôcť na ceste fotografií tam, kde Vás to tiahne.

    Umením napĺňať miesta v živote, rozmýšľať nad vecami aj ináč, ako každodenne, zdokonaľovať sa, úprimne sa tešiť a rásť. 

      TRIEDA FOTOGRAFIE:

    ØDigitálna fotografia

             Ø Práca s digitálnym fotoaparátom

             ØPočítačová grafika a úprava fotografií

             ØTeória a história fotografie

       ØAnalógová fotografia

                 ØVýtvarná príprava a umelecké vnímanie

                 

                  kontakt vyučujúca Mgr. A.Blahová : tel.: 0903885884  

     

     

     

    ODBOR

    AUDIOVIZUÁLNEJ a MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY
    TRIEDA FILMOVÁ:
    Ø Práca s digitálnou kamerou
    Ø Filmová tvorba, práca s obrazom, strihom, zvukom
    Ø  Animované projekty 
    Ø Digitálna fotografia
    Ø Počítačová grafika, úprava fotografií
     

    kontakt vyučujúca Mgr. A.Blahová : tel.: 0903885884  


    V súčasnom období silného vplyvu médií a prudkého rozvoja techniky a technológii, ponúkame výchovno-vzdelávací program, v ktorom sa žiaci naučia vytvárať audiovizuálne diela spravodajského, publicistického, dokumentárneho či umeleckého charakteru. Popri žurnalistických poznatkoch získajú zručnosti z oblasti produkcie rôznych audiovizuálnych žánrov a práce so súčasnými modernými technológiami. Zároveň sa naučia kriticky vnímať mediálnu tvorbu, čím sa zvýši ich mediálny rozhľad a nezávislosť od bezmedzného vplyvu médií

     

     

        TANEČNÝ ODBOR

     

        so zameraním na :

    ØModerný tanec

    ØDisco

    ØShowdance

    ØDžezový a muzikálový tanec

    ØKlasický tanec - Balet

     

     

     

    LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR

     

    Ø rozvíja a kultivuje pohybovo-dramatický, hudobný, výtvarný a slovný prejav dieťaťa, pomocou hier a cvičení. Rozvíja komunikáciu medzi deťmi, emocionalitu – schopnosť vcítiť sa a prežívať rôzne situácie a konanie postáv a improvizáciu. Podporuje rozvoj fantázie a predstavivosti, vyjadrovacích, rečových, pohybových, výtvarných a hudobných schopností. 

    Žiaci sa učia pracovať so svojím hlasom, silou, dychom, tempom reči, artikuláciou, melódiou a rytmom,  spolupracovať v kolektíve,  vzájomne komunikovať, prežívať texty a vyjadrovať sa verbálne a vhodne používať mimiku a gestá. Ďalšie pozitíva, ktoré prináša práca so žiakmi v dramatickom odbore - odbúravanie komunikačnej ostýchavosti a práca  s trémou. 

    V praxi teda na hodinách venujeme veľa času rôzne zameraným dramatickým cvičeniam a hrám. Pracujeme taktiež na spoločnej dramatickej hre či rozprávke. 

    Žiaci sa učia ako vzniká dramatická inscenácia. Od čítania, skúšania, výber hudby, rekvizít a kulís až po premiéru.

    Zúčastňujeme sa prehliadok a vystúpení.

    S každým žiakom sa individuálne pracuje aj na samostatnom prednese prózy, poézie či monológu. 

    Ľudové tradície sú v našom odbore zastúpené prednesom či vystúpeniami na tému Vianoc, Veľkej noci a iných sviatkov.

    Pri dramatických hrách spoznávame tiež slovenské príslovia, porekadlá a pranostiky.

    ***********************************************************

     

    Žiaci majú možnosť študovať pod vedením skúsených pedagógov a zapájať sa do  rôznych súborov:

    Dychový orchester Maguranka Junior, Maguranček,  Akordeonika, Ľudový súbor ZUŠ Bojnice,  Hudba DFS Malý Vtáčnik, Súbor populárnej hudby Bojnický Kaktus, Súbor zobcových fláut, Tanečné skupiny.

    Jednotlivci aj súbory sa zúčastňujú celoslovenských a medzinárodných prehliadok, festivalov a dosahujú výborné výsledky

     

     

    * Žiak môže súčasne študovať jeden predmet v individuálnom štúdiu a  jeden odbor v skupinovom štúdiu.

     

    **********************************************************

    POPLATKY

     

     

    Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole

      platnosť od 1.9.2021

     

     

    VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE VZN-05-2021 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školskom zariadení a školskej jedálni

    link:

    https://www.bojnice.sk/download_file_f.php?id=1533741

     

    Upozornenie, ak žiak nebude mať  platbu školného uhradenú v stanovenom termíne, ktorý je  uvedený na predpise platby,  žiakovi bude pozastavená účasť na vyučovaní. 

     

    Pred plnením školskej dochádzky

    1.predmet

    2.predmet

    Poplatok za talentové skúšky:

    2,00 € / jednorazový poplatok na začiatku školského roku

     

    ------------------------------

    Zápisné:

    2,00 € / jednorazový poplatok na začiatku školského roku

     

    ------------------------------

    prípravka /do 6.rokov/:

    3,50 € / mesiac

    ------------------------------

    Žiaci základnej a strednej školy

    /od 6.rokov/:

    Poplatok za talentové skúšky:

    2,00 € / jednorazový poplatok na začiatku školského roku

     

    ------------------------------

    Zápisné:

    2,00 € / jednorazový poplatok na začiatku školského roku

     

    ------------------------------

    Skupinové:

    5,00 € / mesiac

    10,00 € / mesiac

    Individuálne:

    6,00 € / mesiac

    15,00 € / mesiac

    2. predmet v individuálnom štúdiu pre vybrané orchestrálne nástroje - prioritne dychové

     

     

    -------------------------------

      8,00 € / mesiac

    štúdium 2.predmetu - so schválením riaditeľa školy

    Plnoletí žiaci  /po ukončení strednej školy, inak od 18.rokov/

    Poplatok za talentové skúšky:

    5,00 € / jednorazový poplatok na začiatku školského roku

    Zápisné:

    5,00 € / jednorazový poplatok na začiatku školského roku

    Skupinové:

    27,00 € / mesiac

    65,00 € / mesiac

    Individuálne:

    30,00 € / mesiac

    65,00 € / mesiac

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac na bankový účet základnej umeleckej školy. Platby je možné zrealizovať aj na iné, maximálne však na polročné obdobie.

    2. Príspevok v základnej umeleckej škole sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada riaditeľa základnej umeleckej školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

     

     

    *********************************************************

    *Platba - ZRŠ

    - žiak 12,- € / súrodenec   6,- € 

    pri nástupe na štúdium od polroku 6,- €

    - platba ZRŠ je jednorazová na začiatku školského roku, ak žiak navštevuje viac odborov, zaplatí  len v jednu platbu.

     

    *********************************************************

    Bližšie informácie: Sládkovičova 12 Bojnice

    www.zusbojnice.edupage.org

    email: zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk

     

    Každý, kto sa odhodlá vstúpiť do krásneho sveta umenia,

    je u nás vítaný. Tešíme sa na Vás!

     

     

     

     

     

    Základné ustanovenia organizačného poriadku pre

    základné umelecké školy:

     

     1. Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole.

    2. Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008/ Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) výšku príspevku v základných umeleckých školách (ďalej len „ZUŠ“) zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí všeobecným nariadením zriaďovateľ.

    3. Žiaci prijatí na štúdium sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne podľa rozvrhu hodín. Zo štúdia sa môžu odhlásiť na konci prvého polroka na základe písomnej žiadosti rodiča, alebo zákonného zástupcu, alebo v priebehu obdobia školského vyučovania, len po predložení dokladov o chorobe alebo o zmene bydliska.

    3. O predčasnom ukončení štúdia rozhodne riaditeľ školy: a) na základe žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka b) keď žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok c) ak žiak alebo zákonný zástupca neplatí školné

    4.Školné sa platí spravidla polročne do 10. dňa v prvom mesiaci prvého a druhého polroku.  Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia. 

    5. Zriaďovateľ /  riaditeľ ZUŠ môže na základe písomnej žiadosti žiaka, alebo zákonného zástupcu odpustiť školné zo sociálnych dôvodov.