Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ 2019 KLARINETIÁDA BOJNICE 2018 FESTIVAL MODERNÉHO TANCA 2018 BOJNICKÁ PERLA 2018 PIANO V MODERNOM RYTME 2018 STRETNUTIE MLADÝCH HUSLISTOV 2018 Organizačné poriadky súťaží, platné od 5.9.2017, schválené MŠVVaŠ SR

Súťaže 2018

CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ 2019

          

Základná umelecká škola Bojnice 

Sládkovičova 12, 972 01 Bojnice

Tel.: 0902 913 203, email:zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk,  www.zusbojnice.edupage.org

 

organizuje v školskom roku 2018/2019

Celoslovenskú  gitarovú súťaž pre žiakov základných umeleckých škôl

 

„CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ BOJNICE 2019“

12.2. - 13.2. 2019

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Usporiadatelia: Základná umelecká škola Bojnice, Mesto Bojnice, Rodičovské združenie pri ZUŠ Bojnice

Súťaž sa uskutoční pod záštitou  primátora mesta Bojnice PhDr. Františka Táma

 

Termín a miesto: 12.2. – 13.2. 2019

****HOTEL POD ZÁMKOM BOJNICE - ubytovanie, strava, súťaž

 

 

 Poslanie súťaže:

  1. Celoslovenská gitarová súťaž pre žiakov základných umeleckých škôl prispieva k obohateniu výchovno-vzdelávacieho procesu v základných umeleckých školách. Je založená na systematickej práci s nadanými žiakmi, podporuje súťaživosť, napomáha  rozvíjať talent, záujem o technické a výrazové  možnosti   nástroja.
  2. Poslaním súťaže je vyhľadávať a prezentovať mladé talenty v hre na gitaru, podporuje hudobné, technické a odborné zručnosti  žiakov ZUŠ.
  3. Formuje záujem o súťaživosť a zlepšovanie osobnostných aj umeleckých schopností. Prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov.
  4. Umožňuje  pedagogickým  zamestnancom   ZUŠ  spätne  využívať   poznatky  získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

Podmienky súťaže:

1.      Pre súťažiacich je podmienkou naštudovať skladby spĺňajúce obsah povinného  repertoáru, ktorý je uvedený v nasledujúcej časti.

2.      Hra spamäti je povinná pre všetkých súťažiacich.

3.      Dodržanie  stanovených časových limitov.

4.      Dodržanie poradia skladieb.

5.      Ľubovoľné skladby je možné v priebehu súťaže použiť iba raz.

6.      Súťaž je určená výlučne pre žiakov ZUŠ, nie pre žiakov konzervatórií ani pre  nultý ročník

7.     V prípade porušenia týchto podmienok  bude súťažiaci  diskvalifikovaný.

8.      Umeleckú hodnotu jednotlivých výkonov hodnotí odborná porota zostavená z pedagógov VŠ,       konzervatórií a učiteľov ZUŠ .

9.      Súťažiaci v každej kategórii budú na základe svojich výkonov ocenení v pásmach. V rámci zlatého pásma bude udelené 1., 2., 3. miesto.

 

Termín odoslania prihlášok do 20.1.2019

 

Prihlášky prosíme vyplniť  cez  uvedené formuláre

/osobitne pre súťažiaceho a aj pre pedagóga/

 

link:

Prihláška súťažiaci

 

link:

Prihláška pedagóg

 

...........

 

UPOZORNENIE!

ZMENY MAILOM SA NEAKCEPTUJÚ! Všetky ZMENY  alebo  STORNO ÚČASTI- prosíme uskutočniť vyplnením znovu prihlášky na internete - do poznámky napísať ZMENA ; pri stornovaní účasti uveďte v prihláške meno žiaka, pedagóga, názov ZUŠ , do ostatných koloniek  vpíšte X a do poznámky - STORNO ÚČASTI

Uzávierka prihlášok je 20.1.2019 Po tomto termíne posielané prihlášky nebudú akceptované.

Stornovať prihlášku a zmena repertoáru je možná do 20.1.2019.

Po tomto termíne účastnícky poplatok nie je možné vrátiť.

 

Účastnícky poplatok: súťažiaci  35,- € ;  pedagóg 35,-€

Poplatok uhradí vysielajúca ZUŠ na číslo účtu IBAN: SK40 0900 0000 0003 7168 9994 (názov: Rodičovské združenie pri ZUŠ Bojnice Sládkovičova 12, Bojnice) do 20.1.2019.  „Správa pre prijímateľa“ je nutné  uviesť názov súťaže „ Gitarová súťaž“ a názov vysielajúcej ZUŠ.

 

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá strava a ubytovanie pre súťažiacich a pedagógov.

Rodinným príslušníkom ubytovanie a stravovanie neposkytujeme. Cestovné náklady hradí účastníkom  vysielajúca organizácia. Organizátori si v prípade veľkého záujmu účinkujúcich z jednej školy vyhradzujú po konzultácii  s vyučujúcimi danej školy právo na úpravu počtu prihlásených (Účastnícky poplatok bude vrátený).

Podrobný priebeh súťaže bude zverejnený na stránkewww.zusbojnice.edupage.org po uzávierke prihlášok.

                                                                                                          

Kontakty:

Bc.Štefan Vida:  0907 137 345,vida.stevo@gmail.com

 

 

                                                          Mgr.art. Jozef Baláž                       

                                                         riaditeľ ZUŠ Bojnice                 

                                                                                                                                                                   

 

CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ BOJNICE 2019

KATEGÓRIE

                                                                                     

Baby kategória                    do 9 rokov

I.       kategória                     od 9 do 11 rokov

II.      kategória                    od 11 do 13 rokov

III.    kategória                    od 13 do 15 rokov

IV.    kategória                     od 15 do 18 rokov

 

Poznámka: Rozhodujúci je vek, v deň súťaže.

 

 

 

POVINNÉ SKLADBY

 

Baby kategória:                    a. skladba súčasného skladateľa

 I .kolo                                   b. ľubovoľný program       čas pre a+b  do 5 minút

 

 I.  kategória:                        a. skladba súčasného skladateľa

 I. kolo                                   b. ľubovoľný program       čas pre a+b  do 6 minút

           

II. kategória:  

 I. kolo                                   a. skladba z obdobia klasicizmu alebo romantizmu

                                               b. ľubovoľný program       čas pre a+b   do 7 minút

II. kolo                                   a. skladba súčasného autora

                                               b. ľubovoľný program        čas pre a+b   do 8 minút

 

III. kategória:

 I. kolo                                   a. skladba z obdobia klasicizmu alebo romantizmu

                                               b. ľubovoľný program         čas pre a+b   do 9 minút

II. kolo                                   a. skladba súčasného autora

                                               b. ľubovoľný program        čas pre a+b     do 10 minút

 

IV. kategória:

 I. kolo                                   a. skladba z obdobia renesancie alebo baroka

                                               b. ľubovoľný program        čas pre  a+b  do 8 minút

II. kolo                                   a. skladba súčasného autora

                                               b. ľubovoľný program        čas pre a+b   do 11 minút

 

Poznámka: Uvedená minutáž sa rovná čistému času hrania.

 

Kontakt

TERMÍN: 12.2. - 13.2. 2019
MIESTO: ****Hotel pod Zámkom Bojnice
UBYTOVANIE, STRAVOVANIE, SÚŤAŽ
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 20.1.2019
KONTAKT: Ida Nikmonová DiS.art.: nikmonova.ida@gmail.com
Bc.Štefan Vida: 0907 137 345,vida.stevo@gmail.com