Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
FESTIVAL MODERNÉHO TANCA 2018 CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ 2017 BOJNICKÁ PERLA 2017 PIANO V MODERNOM RYTME 2018 STRETNUTIE MLADÝCH HUSLISTOV 2017 Organizačné poriadky súťaží, platné od 5.9.2017, schválené MŠVVaŠ SR

Súťaže 2017/18

PIANO V MODERNOM RYTME 2018

 

 

 

 

Základná umelecká škola Bojnice

 

Sládkovičova 12, 972 01 Bojnice

kontakt: 0902 913 203

e mail: zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk,

www.zusbojnice.edupage.org

 

 

 

 

Organizuje v školskom roku 2017/2018

 

 

 

Celoslovenskú klavírnu súťaž  modernej - populárnej hudby

pre žiakov základných umeleckých škôl

PIANO V MODERNOM RYTME

BOJNICE 2018

 

Súťaž sa uskutoční pod záštitou  primátora mesta Bojnice  PhDr.Františka Táma

 

Vyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Usporiadatelia: Základná umelecká škola Bojnice, Mesto Bojnice, Rodičovské združenie pri ZUŠ Bojnice

 

 

Termín: 24.máj 2018- štvrtok

 

 

 

 

 

 

 

Poslanie súťaže:

Celoslovenská klavírna súťaž modernej -populárnej hudby pre žiakov základných umeleckých škôl „Piano v modernom rytme“ (ďalej len „súťaž“) prispieva k obohateniu výchovno-vzdelávacieho procesu v základných umeleckých školách (ďalej len „ZUŠ“).

 1.Poslaním súťaže je vyhľadávať a prezentovať mladé talenty v klavírnej hre v oblasti modernej hudby z radov žiakov ZUŠ.

 2.Podporuje súťaživosť žiakov, napomáha rozvíjať ich talent, osobnú zodpovednosť a oboznamuje ich so špecifikami interpretácie skladieb tanečnej, populárnej i džezovej klavírnej hudby.

 3.Umožňuje  prezentovať modernú hudbu komponovanú pre klavír a reagovať na zvýšený záujem žiakov o uvedený žáner. Prispieva k obohateniu vyučovacieho procesu v klavírnom oddelení v ZUŠ.

 4.Umožňuje pedagogickým zamestnancom ZUŠ spätne využívať poznatky získané na súťažiach na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 5.Prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov.

 

 

Podmienky súťaže:

 

Klavírna súťaž je zameraná na interpretáciu skladieb tanečnej, populárnej i džezovej hudby. Povolené sú rôzne, i vlastné úpravy vyššie uvedených štýlov. Zúčastniť  sa môžu žiaci ZUŠ do 19.rokov. Účinkujúcich vysielajú školy na základe vlastného výberu.

 

Hra spamäti je podmienkou pri sólovej hre, pri štvorručnej hre sa nevyžaduje . Počet skladieb je ľubovoľný, najmenej 2 rôzneho charakteru  a od rôznych skladateľov uvedených štýlov.

 

 

* Súťaž bude prebiehať na kvalitných elektrických klavíroch.

Môže sa používať iba zvuk klavíra, prípadne E.piana,(nie Organ,String a podobne).

 

* Výkony účinkujúcich bude posudzovať porota zložená z vynikajúcich pedagógov a interpretov.                                          

 

* Ocenenie interpretácií bude hodnotené formou pásiem.

 

 

TERMÍN ODOSLANIA PRIHLÁŠOK A ZAPLATENIA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU 

 

do 6.4.2018

 

 

 

 Prihlášky prosíme vyplniť cez nasledovné formuláre:

 

 

Sólo hra  -  prihláška

 

 

 

Štvorručná hra  -  prihláška

 

 

 

 

 

Zmeny v zaslaných prihláškach je možné uskutočniť do 18.4.2018

Prihláška s nárokom na vrátenie poplatku sa dá stornovať  do 30.4.2018

 Po tomto termíne, v prípade vašej neúčasti účastnícky poplatok nie je možné vrátiť.

UPOZORNENIE!!!

ZMENY MAILOM SA NEAKCEPTUJÚ!!!

Všetky ZMENY  alebo  STORNO ÚČASTI- prosíme uskutočniť vyplnením znovu prihlášky na internete - do poznámky napísať ZMENA ; pri stornovaní účasti uveďte v prihláške meno žiaka, pedagóga, názov ZUŠ , do ostatných koloniek  vpíšte O /nulu/a do poznámky - STORNO ÚČASTI

 

Účastnícky poplatok:  žiak 16,- €  , pedagóg- 16,-€ 

 

nutné uhradiť do 6.4. 2018

 

 

 *         Žiak, ktorý súťaží v sólovej aj v štvorručnej hre zaplatí v štvorručnej hre len polovičnú výšku poplatku –spolu /24 €/V cene poplatku je zahrnutý obed a náklady. Cestovné náklady hradí účastníkovi vysielajúca organizácia.

 

 *         Účastnícky poplatok uhraďte poštovou poukážkou na adresu: ZUŠ Bojnice Sládkovičova 12, 972 01 . Na zadnú stranu uveďte mená účastníkov, za ktorých je účastnícky poplatok zaplatený a do správy pre prijímateľa názov  „Piano“.

 

 

 

·         V prípade vyššieho počtu prihlásených súťažiacich, si organizátor súťaže vyhradzuje právo na úpravu počtu žiakov prihlásených z jednej ZUŠ.

 

·         Po termíne uzávierky festivalu budú uverejnené podrobnosti a organizačné pokyny na internetovej stránke: www.zusbojnice.edupage.org                                                                                                                                                

  

 

Zadelenie do kategórií:

Sólová hra                                                                                                         

 I.  kategória                          žiaci narodení v roku 2007 a neskôr            do   3 minút   

II.  kategória                         žiaci narodení v roku 2006,2005,2004       do   5 minút     

III. kategória                        žiaci narodení v roku 2003,2002,2001        do   7 minút    

IV. kategória                         žiaci narodení v roku 2000,1999.                   do   8 minút    

 

Štvorručná hra                                                                              

I. kategória                            žiaci narodení v roku 2006 a neskôr            do  4 minút

II.  kategória                         žiaci narodení v roku 2005,2004,2003       do  6 minút 

III. kategória                        žiaci narodení v roku 2002, 2001,2000...   do  7 minút

Pri štvorručnej hre sa žiaci zaradia do kategórií na základe priemeru rokov narodenia obidvoch účinkujúcich.

Napríklad : 2006 + 2003= 4009: 2 = 2004,5 = II. Kategória

 

Mgr.art. Jozef Baláž

riaditeľ ZUŠ Bojnice

 

Základné informácie

Termín : 24.máj 2018
Miesto: ZUŠ Bojnice
Uzávierka prihlášok: 6.4.2018
Zmeny možno uskutočniť: do 18.4.2018
Storno účasti s možnosťou vrátenia financií: do 30.4.2018
Kontakt: Katarína Ondovčinová: 0905 977 322