Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
FESTIVAL MODERNÉHO TANCA 2018 CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ 2017 BOJNICKÁ PERLA 2017 PIANO V MODERNOM RYTME 2018 STRETNUTIE MLADÝCH HUSLISTOV 2017 Organizačné poriadky súťaží, platné od 5.9.2017, schválené MŠVVaŠ SR

Súťaže 2017/18

BOJNICKÁ PERLA 2017

 

Základná umelecká škola Bojnice

 

Sládkovičova 12, 972 01 Bojnice

 

Kontakt: 0902 913 203

 

e mail: zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk,

www.zusbojnice.edupage.org

 

 

 

Pripravujeme v školskom roku 2017/2018 - 10.5 2018

 

 

 

Organizuje v školskom roku 2016/2017

 

 

Celoslovenskú súťaž v sólovom speve

 

populárnej piesne pre žiakov ZUŠ

 

 „Bojnická Perla 2017“

 

Súťaž sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Bojnice PhDr. Františka Táma

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Usporiadatelia: Základná umelecká škola Bojnice, Mesto Bojnice,

Rodičovské združenie pri ZUŠ Bojnice, Kultúrne centrum Bojnice

 

 

Termín a miesto : 11. máj 2017

 

Kultúrne centrum Bojnice

 

 

 

VYHODNOTENIE.

 

 

A kategória doc

 

B kategória doc

 

C kategória doc

 

D kategória doc

 

 

 

 

 

 

 

BOJNICKÁ PERLA 2017 ČASOVÝ HARMONOGRAM.doc

 

 

 

 

 

Poslanie súťaže:

1. Celoslovenská spevácka súťaž v sólovom speve populárnej piesne žiakov základných umeleckých škôl

„Bojnická perla“ (ďalej len „súťaž“) prispieva k obohateniu výchovno-vzdelávacieho procesu v základných umeleckých školách (ďalej len „ZUŠ“).

2. Súťaž podnecuje záujem žiakov o interpretáciu populárnej piesne a tým prispieva k obohateniu vyučovacieho

procesu v speváckom oddelení ZUŠ.

3. Poslaním súťaže je vyhľadávať a prezentovať mladé talenty v oblasti populárnej piesne z radov žiakov ZUŠ.

4. Umožňuje pedagogickým zamestnancom ZUŠ spätne využívať poznatky získané na súťaži, pre skvalitnenie

výchovno-vzdelávacieho procesu.

5. Vytvára podmienky pre žiakov na perspektívne uplatnenie sa v dospelosti v oblasti populárnej hudby na postoch sólistov.

 

Podmienky súťaže:

 

 

*Súťažiaci v kategórii A,B si pripravia 2 populárne piesne -/nie muzikálové, nie z vlastnej tvorby/,

z toho 1 musí byť slovenská

 

*Súťažiaci v kategórii C,D si pripravia 2 populárne piesne - /nie z vlastnej tvorby /, z toho 1 môže byť

muzikálová a 1 musí byť slovenská

 

*Podmienkou účasti je, priniesť so sebou kvalitnú nahrávku hudobného sprievodu na USB.

 

*Súťaž je dvojkolová.

 

Poradie piesní si určí súťažiaci v záväznej prihláške.

 

Po uzávierke nie je možné meniť poradie piesní.

 

*Súťažiacich hodnotí odborná porota udeľovaním pásiem. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov sa stáva laureátom súťaže.

 

*Organizátor si vyhradzuje právo upraviť počet pri veľkom záujme súťažiacich, po konzultácii s pedagógom

vysielajúcej školy.

 

*Súťažiaci, ktorí sa stali laureátmi „Bojnickej Perly“ nemôžu súťažiť v tej istej kategórii, v ktorej získali toto ocenenie.

 

*K dispozícii budú pridelené cvičné miestnosti. V prípade potreby si uchádzač prinesie vlastný prehrávač.

 

*Súťaž „ Bojnická Perla“ sa uskutoční vo vonkajších priestoroch ( za nepriaznivého počasia vo vnútorných priestoroch ) KC Bojnice.

 

*Podrobný priebeh súťaže bude zverejnený na stránke www.zusbojnice.edupage.org, po uzávierke prihlášok.

 

 

Termín odoslania prihlášok a zaplatenia účastníckeho poplatku :

do 27.3.2017

 

 

 

 

 

Prihláška súťažiaci

 

 

 

 

*Účastnícky poplatok : súťažiaci: 12,- €, pedagóg: 12,- € .

 

*V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, pitný režim...

 

Poplatok uhradí vysielajúca ZUŠ poštovou poukážkou do 27.3.2017

 

V kolónke šeku „Správa pre prijímateľa“ je nutné  uviesť názov súťaže ( Bojnická perla)

 

UPOZORNENIE!!!

 

ZMENY MAILOM SA NEAKCEPTUJÚ!!! - všetky ZMENY - prosíme uskutočniť vyplnením znovu prihlášky na internete do poznámky napísať ZMENA,- pri  STORNOVANÍ  ÚČASTI - uveďte v prihláške meno žiaka, pedagóga, názov ZUŠ, do ostatných koloniek  vpíšte 0 /nulu/a do poznámky - STORNO ÚČASTI

 

 

Zmeny v zaslaných prihláškach je možné uskutočniť

do 31. 3.2017

 

 

Prihláška s nárokom na vrátenie poplatku sa dá stornovať

do 31.3.2017.

 

 

Po tomto termíne, v prípade vašej neúčasti účastnícky poplatok nie je možné vrátiť.

 

Cestovné účastníkov hradí vysielajúca organizácia.

 

 

Súťažné kategórie:

 

  

A kategória: 9 – 10 – 11 rokov       

 

B kategória: 12 – 13 – 14 rokov

 

C kategória: 15 – 16 – 17 rokov

 

D kategória: nad 18 rokov

 

 

Vek súťažiaceho je rozhodujúci v deň súťaže pre všetky kategórie.

 

Žiak, ktorý nebude spĺňať požiadavky súťaže, bude diskvalifikovaný!!!

 

Zodpovedný: Mgr. art. Marek Bakyta, kontakt: 0905 115 645

(od 10:00 – 12:00h, alebo od 18:00 – 20:00 h.)

e-mail: bakytam@gmail.com

 

 

Mgr. art. Jozef Baláž

riaditeľ ZUŠ Bojnice

 

 

 

Základné informácie

TERMÍN : 11.5.2017
MIESTO: ZUŠ Bojnice, KC Bojnice
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 27.3.2017
ZMENY JE MOŽNÉ USKUTOČNIŤ: 31.3.2017
KONTAKT: Mgr. art. Marek Bakyta, 0905 115 645
( od 10:00 – 12:00h, alebo od 18:00 – 20:00 h.
e-mail: bakytam@gmail.com