Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
KLARINETIÁDA BOJNICE 2018 FESTIVAL MODERNÉHO TANCA 2018 BOJNICKÁ PERLA 2018 PIANO V MODERNOM RYTME 2018 STRETNUTIE MLADÝCH HUSLISTOV 2018 CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ 2017 Organizačné poriadky súťaží, platné od 5.9.2017, schválené MŠVVaŠ SR

Súťaže 2018

BOJNICKÁ PERLA 2018

 

Základná umelecká škola Bojnice

 

Sládkovičova 12, 972 01 Bojnice

 

Kontakt: 0902 913 203

 

e mail: zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk,

www.zusbojnice.edupage.org

 

 

 

 

Organizuje v školskom roku 2017/2018

 

 

Celoslovenskú súťaž v sólovom speve

 

populárnej piesne pre žiakov ZUŠ

 

 „BOJNICKÁ PERLA 2018“

 

PROPOZÍCIE .doc

 

HARMONOGRAM .doc

 

 

VYHODNOTENIE 

 

 A_kategória.doc

B_katagória.doc

C_kategória.doc

D_kategória.doc

 

*********************************************

 

Základné informácie

TERMÍN : 10. mája 2018
MIESTO: ZUŠ Bojnice, KC Bojnice
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: do 28.3.2018
ZMENY JE MOŽNÉ USKUTOČNIŤ: do 6.4.2018
KONTAKT: Mgr. art. Marek Bakyta, 0905 115 645
( od 10:00 – 12:00h, alebo od 18:00 – 20:00 h.
e-mail: bakytam@gmail.com
INÉ: *Podmienkou účasti je poslať kvalitnú nahrávku hudobného sprievodu na mailovú adresu zvukar.perla@gmail.com do 28.3.2018 vo formáte MP3(preferované), Wau, do popisu uviesť: Veková kategória, meno súťažiaceho a názov piesne.
ÚČASTNÍCKY POPLATOK: *Účastnícky poplatok : súťažiaci: 12,- €, pedagóg: 12,- € .
*V účastníckom poplatku je zahrnutý obed
Poplatok uhradí vysielajúca ZUŠ na číslo účtu IBAN: SK40 0900 0000 0003 7168 9994 (názov: Rodičovské združenie pri ZUŠ Bojnice Sládkovičova 12, Bojnice) do 28.3.2018. „Správa pre prijímateľa“ je nutné uviesť názov súťaže „ Bojnická perla“ a adresu vysielajúcej ZUŠ.