Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
FESTIVAL MODERNÉHO TANCA 2018 CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ 2017 BOJNICKÁ PERLA 2017 PIANO V MODERNOM RYTME 2018 STRETNUTIE MLADÝCH HUSLISTOV 2017 Organizačné poriadky súťaží, platné od 5.9.2017, schválené MŠVVaŠ SR

Súťaže 2017/18

CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ 2017

          

Základná umelecká škola Bojnice 

Sládkovičova 12, 972 01 Bojnice

Tel.: 0902 913 203, email:zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk,  www.zusbojnice.edupage.org

 

organizuje v školskom roku 2016/2017  

Celoslovenskú  gitarovú súťaž pre žiakov základných umeleckých škôl

 

„CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ BOJNICE 2017“

 

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Usporiadatelia: Základná umelecká škola Bojnice, Mesto Bojnice, Rodičovské združenie pri ZUŠ Bojnice

Súťaž sa uskutoční pod záštitou  primátora mesta Bojnice PhDr. Františka Táma

 

Termín a miesto: 23.3. – 24.3. 2017

Hotel Régia Bojnice –kongresová sála

 

 

HARMONOGRAM

 

Vyhodnotenie

 

 

Baby kategória docx

I.kategória docx

II.kategória docx

III.kategória docx

IV.kategória docx

 

Cenu od spoločnosti J.K.Mertza

získali súťažiaci: 

BABY  kategória 1.miesto Gunár Jakub ZUŠ Františka Oswalda Bratislava

III. kategória 1.miesto Lukáš Benedikt ZUŠ M. Hemerkovej Košice

 

Cenu od Hudobnej  a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

získal súťažiaci

IV.kategória 1.miesto Kolář Radomír ZUŠ Mohelnice

 

 

Cenu - ručne vyrábanú gitaru od  firmy- KLEMA – MARTIN KLEMA GUITARS

získal súťažiaci

I.kategória 1.miesto  Kajan Martin    ZUŠ J. Rosinského Nitra

 

 

 

 

 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

 venuje cenu Laureátovi súťaže: účasť na kurzoch, prednáškach, workshopoch a koncertoch, spolu s vystúpením na otváracom koncerte

9. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY
8. – 10. júna 2017 Banská Štiavnica

 

http://huaja.org/?p=2540

 

 

 

Cenu - ručne vyrábanú gitaru venuje firma 

- KLEMA – MARTIN KLEMA GUITARS

www.klemaguitars.sk

 

 

 Poslanie súťaže:

  1. Celoslovenská gitarová súťaž pre žiakov základných umeleckých škôl prispieva k obohateniu výchovno-vzdelávacieho procesu v základných umeleckých školách. Je založená na systematickej práci s nadanými žiakmi, podporuje súťaživosť, napomáha  rozvíjať talent, záujem o technické a výrazové  možnosti   nástroja.
  2. Poslaním súťaže je vyhľadávať a prezentovať mladé talenty v hre na gitaru, podporuje hudobné, technické a odborné zručnosti  žiakov ZUŠ.
  3. Formuje záujem o súťaživosť a zlepšovanie osobnostných aj umeleckých schopností. Prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov.
  4. Umožňuje  pedagogickým  zamestnancom   ZUŠ  spätne  využívať   poznatky  získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

Podmienky súťaže:

1.      Pre súťažiacich je podmienkou naštudovať skladby spĺňajúce obsah povinného  repertoáru, ktorý je uvedený v nasledujúcej časti.

2.      Hra spamäti je povinná pre všetkých súťažiacich.

3.      Dodržanie  stanovených časových limitov.

4.      Dodržanie poradia skladieb.

5.      Ľubovoľné skladby je možné v priebehu súťaže použiť iba raz.

6.      Súťaž je určená výlučne pre žiakov ZUŠ, nie pre žiakov konzervatórií ani pre  nultý ročník

7.     V prípade porušenia týchto podmienok  bude súťažiaci  diskvalifikovaný.

8.      Umeleckú hodnotu jednotlivých výkonov hodnotí odborná porota zostavená z pedagógov VŠ,       konzervatórií a učiteľov ZUŠ .

9.      Súťažiaci v každej kategórii budú na základe svojich výkonov ocenení v pásmach. V rámci zlatého pásma bude udelené 1., 2., 3. miesto.

 

Termín odoslania prihlášok do 10.2.2017

 

Prihlášky prosíme vyplniť  cez  uvedené formuláre

/osobitne pre súťažiaceho a aj pre pedagóga/

 

 

 

 

...........

 

UPOZORNENIE!

ZMENY MAILOM SA NEAKCEPTUJÚ! Všetky ZMENY  alebo  STORNO ÚČASTI- prosíme uskutočniť vyplnením znovu prihlášky na internete - do poznámky napísať ZMENA ; pri stornovaní účasti uveďte v prihláške meno žiaka, pedagóga, názov ZUŠ , do ostatných koloniek  vpíšte 0 /nulu/a do poznámky - STORNO ÚČASTI

Uzávierka prihlášok je 10.2.2017 Po tomto termíne posielané prihlášky nebudú akceptované.

Stornovať prihlášku a zmena repertoáru je možná do 20.2.2017.

Po tomto termíne účastnícky poplatok nie je možné vrátiť.

Účastnícky poplatok: súťažiaci  25,- € ;  pedagóg 25,-€

Poplatok uhradí vysielajúca ZUŠ poštovou poukážkou do 10.2.2017. Do kolonky šeku „Správa pre prijímateľa“ treba uviesť názov súťaže ( Gitarová súťaž) 

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá strava a ubytovanie pre súťažiacich a pedagógov.

Rodinným príslušníkom ubytovanie a stravovanie neposkytujeme. Cestovné náklady hradí účastníkom  vysielajúca organizácia. Organizátori si v prípade veľkého záujmu účinkujúcich z jednej školy vyhradzujú po konzultácii  s vyučujúcimi danej školy právo na úpravu počtu prihlásených (Účastnícky poplatok bude vrátený).

Podrobný priebeh súťaže bude zverejnený na stránkewww.zusbojnice.edupage.org po uzávierke prihlášok.

                                                                                                          

Kontakty:

Bc.Štefan Vida:  0907 137 345,vida.stevo@gmail.com

ZUŠ Bojnice: 0902 913 203 zastupkyne@zusvbojniciach.sk

 

                                                          Mgr.art. Jozef Baláž                       

                                                         riaditeľ ZUŠ Bojnice                 

                                                                                                                                                                   

 

CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ BOJNICE 2015

KATEGÓRIE

                                                                                     

Baby kategória                    do 9 rokov

I.       kategória                     od 9 do 11 rokov

II.      kategória                    od 11 do 13 rokov

III.    kategória                    od 13 do 15 rokov

IV.    kategória                     od 15 do 18 rokov

 

Poznámka: Rozhodujúci je vek, v deň súťaže.

 

 

 

POVINNÉ SKLADBY

 

Baby kategória:          I .kolo          

a. skladba súčasného skladateľa

b. ľubovoľný program       čas pre a+b  2-4 min

 

 I.  kategória:     I. kolo                

a. skladba súčasného skladateľa

b. ľubovoľný program       čas pre a+b  3-5 minút

           

II. kategória:  

 I. kolo                                   a. skladba z obdobia klasicizmu alebo romantizmu

                                                 b. ľubovoľný program       čas pre a+b   3-5 minút

 

II. kolo                                  a. skladba súčasného autora

                                                 b. ľubovoľný program        čas pre a+b   4-6 minút

 

III. kategória:

 I. kolo                                   a. skladba z obdobia klasicizmu alebo romantizmu

                                                 b. ľubovoľný program         čas pre a+b   4-6 minút

 

II. kolo                                  a. skladba súčasného autora

                                                  b. ľubovoľný program        čas pre a+b     5-7 minút

 

IV. kategória:

 I. kolo                                    a. skladba z obdobia renesancie alebo baroka

                                                  b. ľubovoľný program        čas pre  a+b  5-7 minút

 

II. kolo                                   a. skladba súčasného autora

                                                  b. ľubovoľný program        čas pre a+b   6-8 minút

 

Poznámka: Uvedená minutáž sa rovná čistému času hrania

 

Kontakt

TERMÍN: 23.3. – 24.3. 2017
MIESTO: Hotel Régia Bojnice
UBYTOVANIE, STRAVOVANIE, SÚŤAŽ
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 10.2.2017
ZMENY JE MOŽNÉ USKUTOČNIŤ: do 20.2.2017
KONTAKT: Bc.Štefan Vida: 0907 137 345,vida.stevo@gmail.com

ZUŠ Bojnice: 0902 913 203 zastupkyne@zusvbojniciach.sk